var_dump(111);exit();
(1 رای) 100%
اعلان فیلم

Face on Lie

(1 رای) 100%
اعلان فیلم

هان یوکسی، دختری که در شهری بزرگ تنها کار می کند، مهربان و با استعداد هست، اما از نفرت دنیای بیرونی به خاطر ظاهرش رنج می بره. بعد از تجربه ی چندین ضربه به احساسات و زندگیش، اون در حال مبارزه علیه تفکر برتری ظاهر بوده، و اون ...

توضیحات

هان یوکسی، دختری که در شهری بزرگ تنها کار می کند، مهربان و با استعداد هست، اما از نفرت دنیای بیرونی به خاطر ظاهرش رنج می بره. بعد از تجربه ی چندین ضربه به احساسات و زندگیش، اون در حال مبارزه علیه تفکر برتری ظاهر بوده، و اون فکری در مورد جراحی پلاستیک داره، و یک دست توطئه گر به آرامی در حال تغییر دادن زندگی اون هست…