var_dump(111);exit();
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Dragon’s Disciple

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

وانگ چائو پسری که حس عدالت خواهی قوی اما بدنی ضعیف داره و پولی نداره که بتونه آموزش هنرهای رزمی ببینه براساس اتفاق به یکی از اساتید هنرهای رزمی سنتی چینی برخورد می کنه و توسط اون تربیت می شه اما آدمای زیادی به دنبال مبارزه ...

توضیحات

وانگ چائو پسری که حس عدالت خواهی قوی اما بدنی ضعیف داره و پولی نداره که بتونه آموزش هنرهای رزمی ببینه براساس اتفاق به یکی از اساتید هنرهای رزمی سنتی چینی برخورد می کنه و توسط اون تربیت می شه اما آدمای زیادی به دنبال مبارزه با استادش هستن و این باعث دردسرای زیادی می شه ….