var_dump(111);exit();
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

The Legend of Sword Domain

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

در قاره دامنه شمشیر باستان، ده خدای شمشیر و پنج خانواده بزرگ وجود داشت. لو یانگ، یکی از پنج خانواده بزرگ، از نوادگان خانواده لو، خدای شمشیر "شمشیر خدا هلو" را بیدار کرد. در مواقع بحران، برای اینکه مورد تعقیب و گریز و کشته شد ...

توضیحات

در قاره دامنه شمشیر باستان، ده خدای شمشیر و پنج خانواده بزرگ وجود داشت. لو یانگ، یکی از پنج خانواده بزرگ، از نوادگان خانواده لو، خدای شمشیر “شمشیر خدا هلو” را بیدار کرد. در مواقع بحران، برای اینکه مورد تعقیب و گریز و کشته شدن قرار نگیرد، خود را پایین نگه می داشت. او سخت تمرین می کند تا انتقام مادرش را بگیرد، به دنبال حقیقت است، می جنگد و در میان قدرت های بزرگ خانواده واسطه می شود. و در نهایت با ده شمشیر بر جهان مسلط شوید و آرزوی قاره دامنه شمشیر را داشته باشید