var_dump(111);exit();
IMDb 4.8
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Si Ge Yongzhe

قسمت 1 تا 6 افزوده شد

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

قهرمان ژید دوفین پادشاه تاریکی و چهار لرد بزرگ زیردست اون رو شکست داد، اما شاهزاده خانمی که قصد نجاتش رو داشت شاهزاده از آب در اومد. و آرزوی ازدواج با شاهزاده خانم و ثروتمند شدن رو بی خیال شد و در رفت و تبدیل به یک اوتاکو شد. ...

توضیحات
قهرمان ژید دوفین پادشاه تاریکی و چهار لرد بزرگ زیردست اون رو شکست داد، اما شاهزاده خانمی که قصد نجاتش رو داشت شاهزاده از آب در اومد. و آرزوی ازدواج با شاهزاده خانم و ثروتمند شدن رو بی خیال شد و در رفت و تبدیل به یک اوتاکو شد. متاسفانه زندگی آروم و صلح آمیزش دووم نیاورد و دسیسه های شاهزاده و ماجراهایی که با لردها داشت اون رو به سمت ماجراجویی جدیدی میبرد.

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند