var_dump(111);exit();
IMDb 9.46
(2 رای) 100%
اعلان فیلم

Jun You Yun

قسمت 24 پایانی قرار گرفت

(2 رای) 100%
اعلان فیلم

چهار نوجوانی که مدرسه را رها کردند تا برای اولین بار قدم در این میدان بگذارند، برای یافتن حقیقت، حل معمای تجربیات زندگی و اصیل شدن، سختی های زیادی را پشت سر گذاشتند. آنها برای راه اصالت احترام قائل هستند و روحیه جوانمردی " ...

توضیحات

چهار نوجوانی که مدرسه را رها کردند تا برای اولین بار قدم در این میدان بگذارند، برای یافتن حقیقت، حل معمای تجربیات زندگی و اصیل شدن، سختی های زیادی را پشت سر گذاشتند. آنها برای راه اصالت احترام قائل هستند و روحیه جوانمردی “استفاده از قدرت خویش برای عادلانه کردن دنیا” را به نماش میگذارند. کتابی عجیب، کینه، باور، یک افسانه.