var_dump(111);exit();
(4 رای) 100%
اعلان فیلم

Againts the Sky Supreme

(4 رای) 100%
اعلان فیلم

تمام هستی به جهان درونی و بیرونی تقسیم شده . این دو جهان دشمن یکدیگرند. جهان بیرونی توسط شیاطین اداره می شود و جهان درونی به قلمرو الهی ، قلمرو جاودانه و قلمرو فانی تقسیم می شود. در جهان ، تعداد بیشماری جهان فانی مانند قاره ...

توضیحات

تمام هستی به جهان درونی و بیرونی تقسیم شده . این دو جهان دشمن یکدیگرند. جهان بیرونی توسط شیاطین اداره می شود و جهان درونی به قلمرو الهی ، قلمرو جاودانه و قلمرو فانی تقسیم می شود. در جهان ، تعداد بیشماری جهان فانی مانند قاره تیانفا وجود دارد و در مجموع از آنها به عنوان قلمرو جیوتیان شین یاد می شود. هونگ منگ در قلمرو الهی دارای مقام والایی بود ، زیردستان زیادی داشت و قوی ترین شخص در قلمرو الهی بود ، در انواع حرکتها در جهان تبحر داشت. در آن زمان ، هونگ منگ قدرتمند بود ، ولی رفتار خوبی با مردم داشت ، مهربان و سخاوتمند بود ، به دوستانش اعتماد داشت و با سه قلمرو فانی ، جاودانه ها و خدایان رفتار یکسانی داشت. در جریان حمله به جهان فرامنطقه ای ، هونگ منگ توسط زینگتیان و شیوان کشته شد و آنها او را به تناسخ مجدد محکوم کردند. نزدیکان هونگ منگ کشته شدند، خانه های آنها مصادره شد